Általános Szerződési Feltételek

Üdvözöljük a Hellebrandt Judit Torta Studio Kft. (továbbiakban: JH Cake Company) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák a www.jhcakes.com webáruházban (a továbbiakban: Webárukáz vagy Honlap) elérhető termékek igénybevevő (továbbiakban: Vásárló) általi megvásárlásának feltételeit.

Jelen Általános Szerződési Feltételeket a JH Cake Company valamennyi és a Webáruházban elérhető árucikkének a Webáruházban történő megvásárlására alkalmazni kell.

Vásárló személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik.

A Webáruház használatához kapcsolódó olyan technikai jellegű tájékoztatásokat, részletes feltételeket, melyeket jelen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a Webáruház felületein elérhető további információk tartalmazzák.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a JH Cake Company nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

A JH Cake Company semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Vásárló a Webáruház használatával illetve a regisztrációval elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 

 

1              A JH Cake Company

 

Név:    Hellebrandt Judit Torta Studio Kft.

Székhely:          1103 Budapest Kada u. 43. III. L. 2/5.

Levelezési cím:     1103 Budapest Kada u. 43. III. L. 2/5.                                                    

Üzlethelyiség/Studio címe:     1103 Budapest Kada u. 43. III. L. 2/5.

Cégjegyzékszám/Egyéni vállalkozói igazolvány száma:      01-09-991280

Bejegyző Bíróság:         Fővárosi Törvényszék Cégbírósága                                        

Adószám:      24117935-2-42

Közösségi adószám:       HU24117935

Számlavezető pénzintézet:       Erste Bank                              

Pénzforgalmi jelzőszám:        11600006-00000000-79763141

IBAN számlaszám:        HU 80 11600006-00000000-79763141

Telefonszám:        30-259-7757

E-mail:              judit@jhcakes.com

 

2               HONLAP HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

 

2.1           Felelősség

Vásárló a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a JH Cake Company nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

JH Cake Company kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, JH Cake Company ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a JH Cake Company jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a JH Cake Company jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a JH Cake Company nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a Vásárló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a JH Cake Company-nak. Ha a JH Cake Company jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

A JH Cake Company és Vásárló között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Vásárló törli a regisztrációját, vagy ha a JH Cake Company törli a Vásárló regisztrációját.

 

2.2           Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. JH Cake Company a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a JH Cake Company előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a JH Cake Company előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a JH Cake Company előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A JH Cake Company fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.jhcakes.com domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a JH Cake Company által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a JH Cake Company adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a JH Cake Company külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a JH Cake Company által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a JH Cake Company adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A szolgáltatás igénybevételével Vásárló elfogadja, hogy a JH Cake Company a szolgáltatás igénybevétele során a Vásárló által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

 

3               A HOLAPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS

 

3.1           Regisztráció

A Honlap tartalmának jelentős része elérhető minden Vásárló számára, regisztráció nélkül. Egyes szolgáltatások, így a vásárlás azonban regisztrációhoz (majd belépéshez/bejelentkezéshez) kötöttek, így a Webáruházban történő vásárlás feltétele az érvényes regisztráció.

Vásárló regisztrálni a megrendelés során illetve a felső menüben található „Fiókom” menüpontra kattintva tud, ahol a következő adatokat szükséges megadnia a JH Cake Company részére:

 

–       Email cím

–       Jelszó

 

A megrendelés során a Vásárlónak további adatokat is szükséges megadnia annak érdekében, hogy a megrendelése teljesíthető legyen. (pl. szállítási, számlázási cím, kapcsolattartáshoz szükséges információk)

A regisztráció sikeréről a JH Cake Company e-mailben tájékoztatja a Felhasználót.

Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni az judit@jhcakes.com e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Cake Company köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló a felelős. Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a JH Cake Company-t.

Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

3.2           Megrendelés

A Webáruházba történő bejelentkezést követően a Vásárló megrendelést adhat le a Webáruházban eladásra meghirdetett termékekre. Vásárló a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

Vásárló a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti kosarába. Ha a Vásárló kiválasztotta a megrendelni kívánt terméket, akkor a képernyő jobb oldali menüjében a „Kosár megtekintése” feliratra kattintva tudja megtekinteni a kosárba helyezett termékek listáját. Ezen a felületen a Vásárló még bármikor módosítani tud kosarának tartalmát, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából az „X” gombra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud a ’+’’-’ gombok használatával.

Amennyiben a Vásárló nem kíván tovább válogatni a termékek között, a “Pénztárhoz” gombra kattintással folytathatja a megrendelés folyamatát vagy tovább nézelődhet a Webáruházban. A „Pénztárhoz” gombra kattintást követően megjelenő felületen Vásárlónak meg kell adnia a rendeléshez szükséges adatokat, ki kell választania a kívánt szállítási és fizetési módot, továbbá ha a Vásárló egy jelszót is megad, akkor a megrendeléssel együtt egy regisztrációt is véghezvisz, ami természetesen nem kötelező. Ha nem választja a regisztráció lehetőségét, akkor minden egyes alkalommal újra s újra meg kell majd adnia a megrendelés tejesítéséhez szükséges adatokat.

Ha minden adatot megadott és kiválasztotta a szállítási és fizetési módot, akkor a Vásárló minden esetben köteles az megadott adatokat ellenőizni. Ha az adatokkal, termékekkel kapcsolatban mindent rendben talált, akkor el kell fogadni a felhasználási feltételeket a kis jelölőnégyzetre kattintva, majd pedig a megrendelés végleges elküldéséhez a „Megrendelés elküldése” gombra kattintani, mellyen megrendelését elküldi a JH Cake Company részére.

 

3.3           Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés JH Cake Company részére való elküldéséig a Webáruházban lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „x” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

 

3.4           Termékek vételára

A termékek vételára a Honlapon az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A kiszállítás költségeiről az ÁSZF 4.8.3. pontjában tájékozódhat.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

 

3.5           Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Vásárló által elküldött ajánlat megérkezését a JH Cake Company késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ha Vásárló rendelését már elküldte a JH Cake Company részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a JH Cake Company felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg a JH Cake Company-tól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

E visszaigazoló e-mail a JH Cake Company részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a JH Cake Company és Vásárló között. Minden leadott rendelés fizetési kötelezettséggel jár.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

3.6           Fizetés

Előre utalás bankszámlára: Vásárló a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a JH Cake Company Erste Bank-nál vezetett 1160006-00000000-7963141 számú bankszámlára banki átutalás útján. Előreutalás esetén a megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben szükséges feltünteti. Előreutalás esetén a Vásárló a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult.

Amennyiben a Vásárló saját hibájából többszöri átutalást indítványoz, amelyeknek összértéke meghaladja a rendelés összértékét, illetve, a rendelés értékénél magasabb összeget utal át egy utalás által, 500 Ft plusz ÁFA, vagyis bruttó 635 Ft túlfizetési járulék levonása után kapja vissza túlfizetésének összegét, melyet banki átutalással küldünk.

Utánvét: A Vásárló a megrendelt termékek árát és azok kiszállítási díját, a megrendelt áruk átvételekor fizeti, a kiszállítást végző cég, GLS Futárszolgálat kézbesítőjénél. A Vásárló a megrendelt termékek átvételére csak a megrendelt termékek és a szállítási költség  rendezését követően jogosult. Amennyiben a vásárló az utánvétes csomag átvételét megtagadja, a szállítási díj, vagyis 1600 Ft plusz ÁFA kifizetésére kötelezi magát. Erről a költségről a csomagátvételt megtagadó Vásárló részére a HJ Cake Company emailben számlát küld.

Átutalási Időszak: A megrendelt árukat 2 napig tartjuk raktáron. Amennyiben az átutalás nem érkezik meg hiánytalanul, illetve a teljes térítési összeg nem érkezik meg bankszámlánka 2 napon belül, a rendelést töröljük és az esetlegesen beérkezett hiányos átutalási összeget visszautaljuk a feladást indítványozó bankszámlára.

3.7           Számla

A JH Cake Company a megrendelt termékek kiszállításakor, a Vásárló részére emailben, a Számlázz.hu felületén elkészült számlát küld. A számlát a Vásárlónak kell kinyomtatnia. 

3.8           Kiszállítás

A JH Cake Company a kiszállítást visszaigazoló e-mailben szereplő feltételek szerint köteles a Vásárló által megrendelt termékeket a megrendelésben megjelölt szállítási címre juttatni. Vásárló pedig a megrendelt terméket a megrendeléskor megadott szállítási címen átvenni.

 

3.8.1.      Kiszállítási határidő

Amennyiben a Vásárló előreutalással fizet, a vásárlás teljes értékének banki beérkezése után, 48 órán belül a csomagot összekészítjük és átadjuk a GLS Futárszolgálatnak, kiszállításra. 

Amennyiben a Vásárló utánvételt választ, rendelését 48 órán belül összekészítjük és átadjuk a GLS Futárszolgálatnak, kiszállításra. 

Mindkét esetben a házhozszállítási idő 1 munkanap.

A fenti időtartalommal kapcsolatban a JH Cake Company nem vállal garanciát vagy felelősséget. Késett házhozszállítás esetén panaszával a kiszállítóhoz fordulhat.

A JH Cake Company meghatározott órára történő kiszállítást nem vállalja.

A csomag a szállító részére történő átadásának napjáról JH Cake Company e-mailben értesíti a Vásárlót.

3.8.2.Kiszállítás módja – GLS Futárszolgálattal 

A megrendelések kiszállítása, kézbesítése munkanapokon 8 és 17 óra között – előzetes egyeztetés nélkül – a GLS Futárszolgálat munkatársai végzik.

Szállítási címnek minden esetben olyan címet adjon meg (pl.: munkahelyi cím), ahol munkanapokon 8 és 17 óra között folyamatosan tartózkodik és a terméket át tudja venni. Abban az esetben, ha a GLS Futárszolgálat a küldemény átadását nem tudja eredményesen teljesíteni, értesítést hagy a Vásárló számára. A küldemény ismételt kiszállítását ezt követően az értesítésen megjelölt módon és az ott feltüntetett határidőn belül (általában 5 munkanap) alatt a Vásárló igényelheti, külön költség megfizetése nélkül. Ha a feltüntetett határidőn belül a küldemény átvétele nem történik meg, a küldemény a JH Cake Company részére visszaküldésre kerül.

Az át nem vett, maximum 2 kg súlyú utánvétes csomagok szállítási költségét, vagyis 1600 Ft plusz ÁFÁ-t, illetve, maximum 5 kg súlyú utánvétes csomagok esetén 2200 Ft plusz ÁFÁ-t,  a JH Cake Company a Vásárlóra terheli. Erről a terhelésről a Vásárló email útján érkezett számla módját értesül. A JH Cake Company a továbbiakban fenntartja a jogot, hogy arra a címre és az ahhoz a címhez tartozó Vásárló részére a későbbiekben megtagadja a megrendelés teljesítését.

A JH Cake Company a megrendelések kiküldése napján e-mailben értesítést küld a Vásárló részére a regisztráció során megadott email címre.

A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, a kiszállítást végző személy távozása után a JH Cake Company-nak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. 

Ha a Vásárló sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítótól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a JH Cake Company díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a JH Cake Company felelősséget nem vállal!

3.8.3.Kiszállítás díja

A mindenkor aktuális szállítási díjakról a következő linkre kattintva https://jhcakes.com/shop/szallitas/ tájékozódhat, amely jelen ÁSZF részét képezi.

3.8.4.Személyes átvétel

Személyes áruátvétel kizárólag időpont egyeztetés esetén lehetséges.

4               Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) a terméknek,

b)több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

 

4.1.     Fogyasztót a következő esetekben nem illeti meg az elállási jog:

a)     olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac a JH Cake Company által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

b)     olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a JH Cake Company elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;

c)     az olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (állateledel, táplálék-kiegészítők, kozmetikai termékek).

Az ilyen termékek visszavétele a kereskedőtől nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható.

 

4.2.     Elállási jog gyakorlásának a menete

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a JH Cake Company részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló emailhez mellékelt vagy a következő linken [link beillesztése] keresztül elérhető elállásinyilatkozat – mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a JH Cake Company részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 4. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a JH Cake Company emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a JH  Cake Company-nak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a JH Cake Company a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a JH Cake Company 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék a JH Cake Company címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. A JH Cake Company-nak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a JH Cake Company visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a JH Cake Company által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A JH Cake Company jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a JH Cake Company a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a JH Cake Company, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Kiszállítással kapcsolatban fentartjuk a jogot, hogy a kiszállítót megváltoztassuk, a kiszállítási díj növekedése nélkül.

 

5           SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

 

5.1.     Szavatosság

5.1.1.Kellékszavatosság

Vásárló a JH Cake Company hibás teljesítése esetén a JH Cake Company-val szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a JH Cake Company számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a JH Cake Company költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a JH Cake Company adott okot.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a JH Cake Company-val.

Vásárló közvetlenül a JH Cake Company-val szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket a JH Cake Company-tól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a JH Cake Company csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a JH Cake Company bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

5.1.2.Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – az 5.1.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (JH Cake Company) szemben gyakorolhatja.

A gyártó, forgalmazó (JH Cake Company) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

–       a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

–       a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

–       a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (JH Cake Company) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

5.2.     Jótállás

A JH Cake Company nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

A JH Cake Company az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó egyes termékek tekintetében a gyártó által biztosított és önként vállalt jótállást biztosíthat, melynek időtartama minden esetben a termék mellett feltüntetésre kerül.

 

5.3.     Szavatossági igények érvényesítése 

Szavatossági igényeit Vásárló az alábbi címen érvényesítheti:

Név:

Cím:

E-mail:

 

6           JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

6.1.     Panaszügyintézés helye

Vásárló a termékkel vagy a JH Cake Company tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név:

Levelezési cím:

Telefon:

E-mail:

 

6.2.     Panaszügyintézés módja

A JH Cake Company a termékkel vagy a JH Cake Company tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 6.1. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 30 napon belül – melybe a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaszüneti napok ideje nem számít be – írásban érdemben válaszol Vásárló kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

Szóban közölt panaszt a JH Cake Company azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja, feltéve hogy a panasz jellege engedi. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a JH Cake Company a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányáttelefonon közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az előző pontban foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

 

6.3.     Panaszügyintézés ideje

A JH Cake Company Vásárló által előterjesztett kifogásokat a 6.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, hétköznapokon 8:00-15:00 között fogadja.

 

6.4.     Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

6.4.1.Amennyiben a JH Cake Company és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita A JH Cake Company-val való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:

–     Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

–     Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (minden esetben a Cake Company székhelye szerinti illetékes Békéltető Testület elérhetőségének feltüntetése szükséges)

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

–     Bírósági eljárás kezdeményezése.

 

7           ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

 

A JH Cake Company jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

 

8           TULAJDONJOG FENTARTÁSA

 

A vételár teljes kifizetéséig a termék a JH Cake Company tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik a JH Cake Company irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

 

9           EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

A JH Cake Company fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2013 október 1.

Jelen ÁSZF letölthető [link]